Ordenances

Article 1. Fonament i naturalesaEn ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/...
Article 1r ConcepteDe conformitat amb el que preveu l'art. 57, en relació amb l'art. 20.1.A) i 20.3, tots del RDL 2/2004, de 5 demarç, de les hisendes locals, aquest municipi estableix la taxa d’utilització privativa i aprofitament especial deldomini públic municipal.Article 2n Fet...
Article 1. Fet imposableL'impost sobre béns immobles és un tribut directe de caràcter real que grava el valor dels béns immobles, el fet imposable del qual és la titularitat dels següents drets sobre béns immobles rústics i urbans i sobre els immobles de característiques especials:D'una concessió...
Article 1. Fet imposable Constitueix el fet imposable de l’Impost la realització, dins del terme municipal de TIVENYS, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per la qual s’exigeixi l’obtenció de la corresponent llicència d’obra urbanística, s’hagi obtingut o no l’esmentada llicència, sempre...
Article 1. Naturalesa i fet imposable 1. L'impost sobre activitats econòmiques és un tribut directe de caràcter real, el fet imposable del qual està constituït per l'exercici en territori nacional d'activitats empresarials, professionals o artístiques, s'exerceixin o no en local determinat i es...
Article 1r. Fonament i naturalesa A l’empara del que estableixen els articles 20 al 27 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març, mitjançant el qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de lesHisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis a les...
Article 1r.- Fonament i naturalesa A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.ñ) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel ReialDecret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest textlegal, aquest...
Article 1. Fonament i naturalesa. A l’empara d’allò que preveuen els articles 58 i 20.3 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb allò que disposen llurs articles 15 a 19, aquest Ajuntament estableix la taxa per aprofitaments especials del domini...
Article 1. Fet imposable L'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana és un tribut directe que grava l'increment de valor que experimentin els terrenys de naturalesa urbana i els terrenys integrats en els béns immobles classificats com de característiques especials a...
Subscriure a
Menu

Menú principal

Formulari de cerca