Taxa per la prestació del servei d'escola bressol

Article 1r.- Fonament i naturalesa

 

A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.ñ) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel ReialDecret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest textlegal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei d’escola bressol, que es regirà per la presentOrdenança.

 

Article 2n.- Fet imposable

 

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei d’escolarització, atenció, cura i vigilància dels nens, i altrescomplementaris, propis de les escoles bressol, quan aquests es realitzin pels serveis municipals.

 

Article 3r.- Subjectes passius

 

1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques que sol·licitin o es beneficiïn dela prestació de serveis o realització de les activitats d’ensenyament i altres complementaris que es detallen a l’article 6

d’aquesta Ordenança.

 

2. Estaran obligats al pagament del la taxa els pares o tutors dels menors alumnes de l’escola bressol.

 

Article 4t.- Responsables

 

Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termesprevistos a la Llei General Tributària.

 

Article 5è.- Beneficis fiscals

 

No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que els subjectespassius hagin de satisfer per aquesta taxa.

 

Article 6è.- Quota tributària

 

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

1. Assistència al centre:

a) Diada complerta -------------------------- 125,00 €

b) Mitja jornada -------------------------------   90,00 €

 

La jornada completa comprès des de les 8,15 h fins a les 19,30 h.

La mitja jornada serà, a elecció del contribuent: de 10 a 13 h o de 16 a 19,30 h.

 

Article 7è.- Acreditament i període impositiu

 

1. En el cas que es sol·liciti la prestació de serveis que s’han de dur a terme en un dia, la taxa s’acredita quan espresenta la sol·licitud del servei, el qual no es realitzarà sense que s’hagi efectuat el pagament de la taxa.

2. En el cas que la sol·licitud del servei s’estengui a varis mesos, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï la realització del’activitat que constitueix el fet imposable.

Amb caràcter previ a l’inici del servei s’haurà de dipositar l’import corresponent al pagament del primer període mesualde prestació.

 

Article 8è.- Règim de declaració i d’ingrés

 

1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació i mitjançant ingrés al compte corrent de l’Ajuntament:

a) Quan es tracta de serveis de duració inferior a 1 mes, l’import total de la taxa.

b) En servei de duració superior a 1 mes, l’import corresponent al primer mes.

 

2. Tractant-se de la taxa per serveis d’escola bressol que s’estenen al llarg de varis mesos, un cop transcorregut elprimer mes natural següent a la data d’inici de la prestació del servei, caldrà pagar la quota mensual durant els primerscinc dies de cada mes.

 

3. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.

 

Article 9è.- Infraccions i sancions

 

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora en aquesta Ordenança,resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària.

Subscriure a
Menu

Menú principal

Formulari de cerca