Taxa per la prestació de serveis a la piscina municipal

Article 1r. Fonament i naturalesa

 

A l’empara del que estableixen els articles 20 al 27 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març, mitjançant el qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de lesHisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis a les piscines  municipals.

 

Article 2n. Fet imposable

 

Consisteix en la utilització de les piscines municipals.

 

Article 3r. Subjecte passiu

 

1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones

físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art. 35.4 de la Llei

general tributària, que sol·licitin o utilitzin els serveis de les piscines municipals.

 

2. Són substituts del contribuent, en el supòsit d’utilització dels serveis pels menorsd’edat o incapacitats, les persones que tinguin la pàtria potestat o els

representants legals.

 

Article 4t. Responsables

 

Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacionstributàries les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 35 i 36de la Llei general tributària.

 

Article 5è. Beneficis fiscals

 

No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació deldeute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa.

 

Article 6è. Quota tributària

 

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

 

Tarifes Piscines  municipals

 

Tiquets diaris:

  • Menors de 3 anys ................................. 0 euros
  • Infants entre 3 i 10 anys ....................... 2 euros
  • Majors de 10 anys i adults .................... 3,50 euros

Abonaments:

 

Setmanals:    15 euros

Quinzenals:   20 euros

Mensual:        30 euros

Temporada:   50 euros

4 anys:         160 euros

 

La tarifa dels cursets es calcularà anualment segons el nombre de persones inscrites.

 

Article 7è. Meritació

La taxa es meritarà en la formulació de la sol·licitud de l’abonament corresponent; o bé en el moment d’utilització del servei.

 

Article 8è. Infraccions i sancions

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposen els

articles 183, 184, 185 i concordants de la Llei general tributaria.

Subscriure a
Menu

Menú principal

Formulari de cerca