Taxa d’utilització privativa i aprofitament especial del domini públic municipal

Article 1r Concepte

De conformitat amb el que preveu l'art. 57, en relació amb l'art. 20.1.A) i 20.3, tots del RDL 2/2004, de 5 demarç, de les hisendes locals, aquest municipi estableix la taxa d’utilització privativa i aprofitament especial deldomini públic municipal.

Article 2n Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització i l’aprofitament especial constituït en el vol, el sòl i elsubsòl del domini públic.

En particular, s’estableix aquesta taxa per la utilització i l’aprofitament especial del domini públic en elssegüents casos:

a) Per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires i altres elements amb finalitat lucrativa.

b) Per la instal·lació de quioscos en la via pública.

c)Per ocupacions de terrenys d’ús públic amb tanques, bastides, cavallets, materials de construcció ialtres.

Article 3r Subjectes passius

Estan obligats al pagament d’aquesta taxa les persones físiques o jurídiques a favor de les quals s’atorguin lesllicències, o els que es beneficiïn de la utilització o l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autoritzaciócorresponent.

Article 4t  Exempció

Estaran exemptes de pagament de la taxa  les associacions sense ànim de lucre per aquelles activitats que els siguen pròpies. No obstant l’anterior, tindran la obligació de sol.licitar la corresponent autorització.

Article 5è Quota tributària

Quioscosdesmontables:  10 euros mensuals (es podrà autoritzar fins a  un màxim de 10 metres quadrats).

Atraccions firals:

Fins a 25 metres quadrats..............  25 euros/dia

De 26 a 50 metres quadrats ..........  30 euros/dia

De 51 a 100 metres quadrats ........  50 euros/dia

Més de 100 metres quadrats ........ 85 euros/dia

Ocupació per taules i cadires: 0,05 euros per metre quadrat ocupat i dia.

Article 6è Meritació

a-) Quan es tracta de concessions de noves utilitzacions o nous aprofitaments, en el moment d’autoritzar lallicència corresponent.

b-) Quan es tracta de concessions d'utilitzacions o aprofitaments que ja han estat autoritzats i prorrogats, eldia primer de gener de cada any.

c-) En aquells supòsits en què s'ha procedit a la utilització privativa o a l'aprofitament especial, sense lallicència o l'autorització corresponents, des del moment en què s'ha iniciat la utilització o l'aprofitamentesmentat.

Article 7è Normes de gestió

1-A cada sol.licitud i depenent de la ubicació de la ocupació i de les circumstàncies , l’Ajuntament podrà fixar un màxim de metres quadrats a ocupar.

2-També podrà reduir total o parcialment els metres quadrats ja autoritzats en cas de precisar l’espai  per qüestions de necessitat o interès públic.

3-El pagament de la taxa es realitzarà, en règim d’autoliquidació:

a- Quan es tracti d’utilitzacions i/o d’aprofitaments nous, per autoliquidació en el moment de la sol·licitud de lallicència corresponent. Si la utilització i/o l’aprofitament es realitza sense sol·licitud ni prèvia autoliquidació, eltermini per presentar i pagar l’autoliquidació finalitzarà al dia següent hàbil de d’iniciar la utilització i/oaprofitament.

b- Quan es tracti de concessions d’utilitzacions o aprofitaments que ja han estat autoritzats i prorrogats,  els primers quinze dies de gener de cada anualitat.

4.- Nomèss’admetran sombrilles (per tal de poder recollir-les cada jornada per altres usos), a més de taules i cadires.

Subscriure a
Menu

Menú principal

Formulari de cerca