Taxa de l'impost sobre contruccions, instal·lacions i obres

Article 1. Fet imposable

 

 1. Constitueix el fet imposable de l’Impost la realització, dins del terme municipal de TIVENYS, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per la qual s’exigeixi l’obtenció de la corresponent llicència d’obra urbanística, s’hagi obtingut o no l’esmentada llicència, sempre que la seva expedició correspongui a aquest municipi.
 2. Les construccions, instal·lacions o obres a què es refereix l’apartat anterior podran consistir en:

 

 1. Obres de construcció d’edificacions i instal·lacions de totes classes de nova planta.
 2. Obres de demolició.
 3. Obres en edificis, tant aquelles que modifiquin la seva disposició interior com el seu aspecte exterior.
 4. Qualsevulla altra construcció, instal·lació i obra que requereixi llicència urbanística.

 

 

Article 2. Subjecte passiu

 

 1. Són subjectes passius d’aquest Impost, a títol de contribuents, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, que siguin els propietaris de la construcció, instal·lació o obra, siguin o no propietaris de l’immoble sobre el qual es realitzi aquesta. A aquests efectes té la consideració de propietari de la construcció, instal·lació o obra qui suporti les despeses o el cost de la seva realització.

 

 1. Tenen la condició de subjectes passius substituts del contribuent els qui sol·licitin les corresponents llicències o realitzin la construcció, instal·lació i obra, si aquesta no la realitza el subjecte passiu contribuent. El substitut podrà exigir del contribuent l’import de la quota tributària satisfeta.

 

 1. Els subjectes passius estaran obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte passiu canviï el seu domicili, estarà obligat a comunicar-ho a l’Administració competent, mitjançant declaració expressa a aquest efecte, sense que el canvi de domicili produeixi efectes davant l’Administració fins que no presenti l’esmentada declaració. No obstant l’Administració podrà rectificar el domicili tributari dels subjectes passius mitjançant l’oportuna comprovació .

 

 1. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili al territori espanyol, als efectes de les seves relacions amb la Hisenda Pública

 

 

Article 3. Responsables

 

 1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.
 2. Els copartíceps o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques esmentades a l’article 33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament, i en proporció a llurs respectives participacions de les obligacions tributàries d’aquestes Entitats
 3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, llurs obligacions tributàries pendents es transmetran als socis o partíceps en el capital, que respondran d’elles solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat.
 4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran subsidiàriament dels deutes següents:

a)Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.

b)Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.

 1. En tot cas, els administradors seran responsables subsidiaris de les obligacions tributàries pendents de les persones jurídiques en el supòsit de cessament d’activitats
 2. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei General Tributària.

 

 

 

Article 4.  Base imposable, quota, i meritament.

 

 1. La base imposable d’aquest Impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra, a efectes de la declaració-liquidació que es regula a l’article següent. S’entén com a cost real i efectiu els cost d’execució material de la construcció, instal·lació o obra. No formen part de la base imposable del tribut l’Impost sobre el Valor Afegit i impostos anàlegs, taxes i preus públics i resta de prestacions patrimonials de caràcter públic local relacionades amb la construcció, instal·lació o obra, ni els honoraris de professionals, el benefici empresarial del contractista ni qualsevol altre concepte que no integri, estrictament, el cost d’execució material.

 

 1.  La quota de l’Impost serà la resultant d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen.

 

 1. El tipus de gravamen serà del 2,40%.

 

 1. El Tribut s’acredita en el moment d’iniciar-se la construcció, instal·lació o obra, encara que no s’hagi obtingut la corresponent llicència.

 

 

Article 5. Autoliquidació de l’impost.

 

 1. Els subjectes passius d’aquest Impost  vénen obligats a autoliquidar-lo, i utilitzaran a l’esmentat efecte el model de declaració-autoliquidació establert per l’Ajuntament, tenint en compte a l’esmentat fi el moment de la meritació del  Tribut.

 

 1. La concessió de la llicència o l’inici de la construcció portarà aparellada l’obligació de declarar i autoliquidar provisionalment el Tribut.

 

 1. La base imposable de la liquidació provisional estarà constituïda per un d’aquests imports:

 

 1. Pressupost de la instal·lació, construcció o obra presentat pels interessats.
 2. Cas de no presentar-ne, el que resulti d’aplicar sobre la superfície total construïda que consti al projecte que presentin els interessats els següents moduls:

 

 

Tipologia

Mòdul

1.- Habitatges

 

   1.1.- Habitatges plurifamiliars

480,81 €/m2

   1.2.- Habitatges unif amiliars parellats

510,86 €/m2

   1.3.- Habitatges unifamiliars aïllats

510,86 €/m2

2.- Habitatges de protecció oficial

 

   2.1.- Habitatges plurifamiliars

432,73 €/m2

   2.2.- Habitatges unif amiliars parellats

459,77 €/m2

   2.3.- Habitatges unifamiliars aïllats

459,77 €/m2

3.- Magatzems

360,61 €/m2

4.- Aparcaments

300,51 €/m2

5.- Locals comercials

360,61 €/m2

 

Sobre les quantitats anteriors s’aplicaran els següents coeficients de rectificació:

 

 

Tipologia

Coeficient

1.- Rehabilitació total

0,60

2.- Rehabilitació respectant estructura

0,45

3.- Construcció d’estructura, sense acabats

0,30

           

 

 

Article 6. Liquidacions provisionals i definitives

 

1. A la vista de la instal·lació, construcció o obra realitzada que hagués estat objecte de liquidació provisional en qualsevol dels supòsits anteriors,

 

2. Un cop finalitzada aquesta, es practicarà liquidació definitiva per part de l’Ajuntament o l’òrgan que tingui delegada la gestió tributària, d’acord amb la base imposable efectiva que correspongui, exigint o tornat al subjecte passiu la quantitat que procedeixi.

 

L’Administració municipal o l’òrgan que tingui delegada la gestió tributària i/o la inspecció podrà requerir a les persones interessades per tal que aportin, en el termini de 10 dies hàbils, d’altres documents que s’estimin necessaris per a dur a terme la liquidació definitiva de l’Impost; els que no atenguin els requeriments formulats dins de l’esmentat termini, sense causa que ho justifiqui, incorreran en les infraccions tributàries previstes a l’article 77 i següents de la Llei General Tributària.

 

 

 

Article 7. Bonificacions, reduccions i exempcions.

 

No s’aplicaran més exempcions i bonificacions que les legalment establertes.

 

Per acord plenari, pres per majoria simple dels vots, i prèvia sol.licitud de l’interessat, es podrà establir una bonificació de l’impost de fins a un 95% de la quota a aquelles construccions, instal.lacions o obres que es declarin d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històriques, artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquen aquesta declaració. S’aplicarà fins a un 50% de bonificació a aquelles obres que es realitzin amb la finalitat de suprimir barreres arquitectòniques.   

 

Article 8.  Inspecció i recaptació

 

La inspecció i recaptació de l’Impost es realitzarà d’acord amb el que preveu la Llei General Tributària, les altres disposicions concordants reguladores de la matèria i les disposicions dictades per al seu desenvolupament.

 

 

Article 9. Infraccions i sancions

 

En tot el relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries a la determinació de les sancions que per aquestes corresponguin en cada cas, s’aplicarà el règim regulat en la Llei General Tributària i en les disposicions que la complementin i desenvolupin.

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL.

 

Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació automàtica dins l'àmbit d'aquesta Ordenança.

 

 

DISPOSICIÓ FINAL

 

Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada a  tretze de març de 2003,      començarà a regir el dia 1r. de gener de 2003, i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial els articles no modificats restaran vigents.

 

Ordenança fiscal regulació parades venda situades en terrenys d’ús públic

 

 

 

Article 1r. Fonament i naturalesa.

 

A l’empara dels articles  15 a 19 de la Llei d’Hisendes Locals, l’Ajuntament de Tivenys estableix la taxa per parades de mercat i atraccions de caràcter ambulant situades en terrenys d’ús públic.

 

Article 2n. Fet imposable.

 

Constitueix el fet imposable l’aprofitament especial del domini públic consistent en la instal.lació de parades i atraccions ambulants en terrenys públics.

Les parades nomès podran instal.lar-se els dimecres i dissabtes, de 8:00 a 20:00 hores.

 

Article 3er. Subjectes passius.

 

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques a favor de les quals s’atorguin les llicències per gaudir dels aprofitaments especials que constitueixen el fet imposable d’aquesta taxa.

 

Article 4rt. Beneficis fiscals.

 

No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per la determinació del deute.

 

Article 5è. Quota tributària.

 

La quota tributària és de 6 euros per parada o atracció  instal.lada i dia.

Aquesta quantia  inclourà, en el cas de les parades, la realització d’un band de publicitat, sempre i quan es liquidi la mateixa el dia anterior fins a les 12:00 hores.

 

Article 6è.- Acreditament de la taxa.

 

La taxa s’acreditarà diàriament, en el moment de l’inici de l’aprofitament especial, tant si s’ha sol.licitat o no la llicència.

Les atraccions i les parades podran instal.lar-se, en principi, per ordre d’arribada. En cas de discussió sobre el lloc, es decidirà per Resolució d’Alcaldia.

 

Article 7è.- Declaració i ingrès.

 

La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.

Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal corresponent els elements de la declaració a l’objecte  que el funcionari municipal competent presti l’assistència necessària per a determinar el deute.

Article 8è.- Infraccions i sancions.

 

Tot el que faci referència a la qualificació de les infracciones tributàries, així com la determinació de les sancions que els corresponguin en cada supòsit, s’aplicarà el règim regulat en la Llei general tributària i en les disposicions que la complementen i la desenvolupen.

 

 

Disposició final.- Per a fer constar que la present Ordenança fou aprovada en sessió plenària de data 3-12-2003 i començarà a aplicar-se l’1 de gener i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.

Subscriure a
Menu

Menú principal

Formulari de cerca