Taxa de Cementiri Municipal

Article 1. Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa de cementiri municipal, que es regirà al que disposa l’article 57 de l’esmentat Reial Decret Legislatiu.

Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis del cementiri municipal, com són: assignació d’espais per a enterraments; permisos de construcció de panteons o de sepultures; ocupació d’aquests panteons o sepultures; reducció, incineració; moviment de làpides, reixes i guarniments; conservació dels espais destinats al descans dels difunts, i qualsevol altres que, de conformitat amb el que es preveu en el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria, siguin convenients o s’autoritzin a instància de part.

Article 3. Subjecte passiu

Són subjectes passius contribuents els sol·licitants de la concessió de l’autorització o de la realització del servei i, si s’escau, els titulars de l’autorització concedida.

Article 4. Responsables

Respondran solidàriament de les obligacions tributàries dels subjecte passiu les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 41 a 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’esmentada Llei General Tributària.

Article 5. Exempcions subjectives

Estaran exempts els serveis que es realitzin arran de:

Els enterraments dels asilats procedents de la Beneficència, sempre que la conducció es verifiqui per compte dels establiments esmentats i sense cap pompa fúnebre pagada per la família dels finats.

Els enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat.

Les inhumacions que ordeni l’autoritat judicial i que s’efectuïn en la fossa comuna.

Article 6. Quota tributària.

Inhumació ...............  120,00 €
Trasllat  ...................  120,00 €

Article 7. Acreditament

La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï la realització dels serveis subjectes a gravamen, i s’entendrà, a aquests efectes, que l’esmentat inici es produeix quan aquests es sol·liciten.

Article 8. Declaració, liquidació i ingrés

Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis de què es tracti.

La sol·licitud de permís per a la construcció de mausoleus i panteons s’acompanyarà del projecte i la memòria corresponents, autoritzats per un facultatiu competent.

Cada servei serà objecte de liquidació individual i autònoma, que es notificarà,

abans de  realitzar aquest servei, per al seu ingrés directe en les arques municipals en la forma i els terminis que assenyala el Reglament General de Recaptació.

Article 9. Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposen els articles 183 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Disposició final

Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2005.

El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o derogació expresses.

Diligència

Aquesta ordenança fou aprovada inicialment pel Ple d’aquest Ajuntament en la seva sessió de data 5 de setembre de 2018, i definitivament 30 dies hàbils desprès de la seva publicació.

Subscriure a
Menu

Menú principal

Formulari de cerca